Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25163
Title: Tác động của đại dịch Covid-19 đến các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp Việt Nam và các khuyến nghị chính sách
Authors: Hoàng, Mạnh Hùng
Nguyễn, Hà Hưng
Ngô, Thị Phương Thảo
Võ, Thị Hòa Loan
Nguyễn, Thị Hoàng Hoa
Phùng, Chí Cường
Keywords: Covid-19
Cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp
Nông nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 274 .- Tr.31-42
Abstract: Nông nghiệp là ngành sản xuất ra những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của con người và được ưu tiên duy trì trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và cách ly xã hội. Bên cạnh những cơ hội, nông nghiệp cũng không tránh khỏi những thách thức. Kết quả của nhóm nghiên cứu cho thấy phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp chịu tác động tiêu cực, doanh thu giảm mạnh, nhiều biện pháp đã được thực hiện nhưng chỉ mang tính cầm cự. Điều này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và can thiệp của Chính phủ như cho vay vốn ưu đãi; miễn giảm lãi, phí ngân hàng; cơ cấu lại thời gian trả nợ và các khoản nợ; gia hạn thời gian nộp thuế; xác định tiêu chí hỗ trợ; đẩy mạnh sự vào cuộc của các doanh nghiệp logistic; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng cường chế biến sâu và liên kết.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25163
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.70.175


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.