Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25163
Nhan đề: Tác động của đại dịch Covid-19 đến các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp Việt Nam và các khuyến nghị chính sách
Tác giả: Hoàng, Mạnh Hùng
Nguyễn, Hà Hưng
Ngô, Thị Phương Thảo
Võ, Thị Hòa Loan
Nguyễn, Thị Hoàng Hoa
Phùng, Chí Cường
Từ khoá: Covid-19
Cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp
Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 274 .- Tr.31-42
Tóm tắt: Nông nghiệp là ngành sản xuất ra những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của con người và được ưu tiên duy trì trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và cách ly xã hội. Bên cạnh những cơ hội, nông nghiệp cũng không tránh khỏi những thách thức. Kết quả của nhóm nghiên cứu cho thấy phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp chịu tác động tiêu cực, doanh thu giảm mạnh, nhiều biện pháp đã được thực hiện nhưng chỉ mang tính cầm cự. Điều này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ và can thiệp của Chính phủ như cho vay vốn ưu đãi; miễn giảm lãi, phí ngân hàng; cơ cấu lại thời gian trả nợ và các khoản nợ; gia hạn thời gian nộp thuế; xác định tiêu chí hỗ trợ; đẩy mạnh sự vào cuộc của các doanh nghiệp logistic; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng cường chế biến sâu và liên kết.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25163
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: Kinh tế & Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.167.166


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.