Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25173
Title: Vai trò của tín dụng chính sách đối với giảm bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam
Authors: Lê, Quốc Hội
Keywords: Tín dụng chính sách
Bất bình đẳng thu nhập
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 274 .- Tr.75-82
Abstract: Bài viết phân tích tác động của tín dụng chính sách đối với giảm bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Bằng việc sử dụng dữ liệu cấp tỉnh và phương pháp ước lượng Moment tổng quát kết quả phân tích cho thấy tín dụng chính sách góp phần giảm bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Ngoài ra, chất lượng thể chế và trình độ giáo dục là những yếu tố ràng buộc đến tác động của tín dụng chính sách đối với giảm bất bình đẳng thu nhập. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm gắn kết thực hiện tín dụng chính sách với giảm bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25173
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.