Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25174
Title: Quần tụ kinh tế và năng suất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Authors: Huỳnh, Thế Nguyễn
Keywords: Quần tụ kinh tế
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Năng suất tổng hợp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 274 .- Tr.83-92
Abstract: Nghiên cứu này phân tích quần tụ kinh tế và năng suất của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp xác định năng suất của Levinsohn & Petrin (2003) và phương pháp mô-men tổng quát (General method of moments - GMM) để phân tích bộ dữ liệu được trích xuất từ Điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2013-2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất tổng hợp và quần tụ kinh tế có xu hướng gia tăng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn nghiên cứu. Đặc biệt, các yếu tố như: quần tụ kinh tế, tham gia hoạt động xuất khẩu và tỷ lệ vốn lao động có tác động tích cực đến việc cải thiện năng suất trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25174
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.55 MBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.