Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25176
Title: Văn hóa với phát triển: Quan điểm, lý thuyết và nghiên cứu ở các tộc người của Việt Nam
Authors: Vương, Xuân Tình
Trần, Minh Hằng
Keywords: Văn hóa
Phát triển
Quan điểm
Lý thuyết
Nghiên cứu
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 06 .- Tr.3-14
Abstract: Trong mấy thập kỷ qua, văn hóa được các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia trên thế giới đề cao bởi văn hóa gắn với phát triển, là một trong bốn trụ cột của phát triển bền vững. Theo đó, các tổ chức quốc tế và quốc gia đã thể chế hóa vai trò của văn hóa qua chính sách, định chế để văn hóa thấm sâu vào quá trình phát triển. Đồng thuận với quan điểm và định hướng này, Việt Nam cũng rất coi trọng vai trò của văn hóa, thể hiện qua chính sách văn hóa và trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia. Nhằm phát huy vai trò của văn hóa ở Việt Nam, nhiều công trình nghiên cứu đã tìm hiểu quan hệ của văn hóa tộc người, văn hóa quốc gia với phát triển tộc người, nhất là về kinh tế, quản lý xã hội và nguồn tài nguyên. Tuy nhiên, để nâng cao vai trò của văn hóa, cần có các nghiên cứu chất lượng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình văn hóa nêu trên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25176
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.