Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25182
Title: Đánh giá đa dạng di truyền bằng chỉ thị hình thái và tương quan kiểu hình của các dòng Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.)
Authors: Nguyễn, Văn Tâm
Nhữ, Thu Nga
Trịnh, Văn Vượng
Phan, Thúy Hiền
Trần, Ngọc Thanh
Nguyễn, Thị Hương
Vũ, Đình Hòa
Keywords: Crinum asiaticum
Đa dạng di truyền
Náng hoa trắng
Tương quan
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(12) .- Tr.36-40
Abstract: Đa dạng nguồn gen là lợi thế trong công tác chọn tạo giống cây trồng. Tổng số 10 dòng Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) chọn lọc từ năm 2014-2017 đã được theo dõi các tính trạng kiểu hình, đánh giá đa dạng di truyền và mối tương quan. Nghiên cứu được bố trí theo kiểu tuần tự không lặp lại. Kết quả, căn cứ vào chỉ thị hình thái, 10 dòng Náng hoa trắng đã được chia làm 3 nhóm. Năng suất cá thể và hàm lượng lycorine có xu hướng tương quan thuận với các tính trạng như tỷ lệ đậu quả, chiều dài lá, tỷ lệ tươi/khô. Kết quả này là bước đánh giá quan trọng, làm tiền đề cho công tác chọn tạo giống sau này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25182
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
860.94 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.