Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25182
Nhan đề: Đánh giá đa dạng di truyền bằng chỉ thị hình thái và tương quan kiểu hình của các dòng Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.)
Tác giả: Nguyễn, Văn Tâm
Nhữ, Thu Nga
Trịnh, Văn Vượng
Phan, Thúy Hiền
Trần, Ngọc Thanh
Nguyễn, Thị Hương
Vũ, Đình Hòa
Từ khoá: Crinum asiaticum
Đa dạng di truyền
Náng hoa trắng
Tương quan
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(12) .- Tr.36-40
Tóm tắt: Đa dạng nguồn gen là lợi thế trong công tác chọn tạo giống cây trồng. Tổng số 10 dòng Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) chọn lọc từ năm 2014-2017 đã được theo dõi các tính trạng kiểu hình, đánh giá đa dạng di truyền và mối tương quan. Nghiên cứu được bố trí theo kiểu tuần tự không lặp lại. Kết quả, căn cứ vào chỉ thị hình thái, 10 dòng Náng hoa trắng đã được chia làm 3 nhóm. Năng suất cá thể và hàm lượng lycorine có xu hướng tương quan thuận với các tính trạng như tỷ lệ đậu quả, chiều dài lá, tỷ lệ tươi/khô. Kết quả này là bước đánh giá quan trọng, làm tiền đề cho công tác chọn tạo giống sau này.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25182
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
860.94 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.