Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25183
Title: Mối quan hệ của cạnh tranh, chiến lược, thông tin kế toán quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh
Authors: Lê, Mộng Huyền
Trần, Thị Quanh
Đỗ, Huyền Trang
Keywords: Thông tin kế toán quản trị phạm vi rộng
Mức độ cạnh tranh
Kết quả hoạt động kinh doanh
Sự thay đổi chiến lược
Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 274 .- Tr.93-102
Abstract: Nghiên cứu nhằm kiểm tra mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa hai nhân tố bối cảnh (mức độ cạnh tranh và sự thay đổi chiến lược), thông tin kế toán quản trị phạm vi rộng và kết quả hoạt động kinh doanh (bao gồm cả kết quả tài chính và phi tài chính) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Kết quả phân tích dữ liệu thu thập từ 236 doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng phần mềm SmartPLS 3 cho thấy: (1) Mức độ cạnh tranh và sự thay đổi chiến lược có ảnh hưởng cùng chiều với thông tin kế toán quản trị phạm vi rộng, từ đó nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh; (2) Thông tin kế toán quản trị phạm vi rộng đóng vai trò trung gian toàn phần cho mối quan hệ giữa cạnh tranh và kết quả hoạt động tài chính, trung gian một phần cho mối quan hệ giữa cạnh tranh và kết quả hoạt động phi tài chính. Bên cạnh đó, nó còn là trung gian một phần cho mối quan hệ giữa sự thay đổi chiến lược và kết quả hoạt động kinh doanh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25183
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.