Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25184
Title: Triển khai chính sách dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nghèo ở tỉnh Quảng Ninh; Thực trạng và giải pháp
Authors: Hoàng, Thị Hảo
Keywords: Chính sách dạy nghề
Tạo việc làm
Quảng Ninh
Thực trạng và giải pháp
Lao động nghèo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.64-67
Abstract: Trong những năm qua, chính sách hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người nghèo ở tỉnh Quảng Ninh đã đem lại những kết quả tích cực. Song, quá trình triển khai chính sách còn gặp phải những rào cản, như: chính sách còn chưa sát với thực tiễn địa phương, gây ra những khoảng cách đối với người thụ hưởng... Để chính sách hỗ trợ và tạo việc làm cho lao động nghèo ở Quảng Ninh phát huy hiệu quả, cần có những giải pháp mang tính đồng bộ và bền vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25184
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.