Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25211
Title: Biến đổi khí hậu và những tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững tiểu vùng sinh thái ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Văn Hồng
Phan, Thị Anh Thơ
Nguyễn, Thị Phong Lan
Keywords: Biển đổi khí hậu
Kịch bản
Tác động biển đổi khí hậu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 707 .- Tr.11-19
Abstract: Bài báo này đánh giá xu thế khí hậu và kịch bản biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sử dụng phương pháp phân tích xu thế nhiệt độ và lượng mưa rơi 09 trạm khí lượng trong giai đoạn 1980 - 2018 và kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016. dựa trên các kịch bản RCT 4.5 và RCP 8.5.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25211
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.