Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25249
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Authors: Đặng, Thanh Sơn
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Rủi ro tín dụng
Kiên Giang
Quỹ tín dụng nhân dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.26-29
Abstract: Mục tiêu chính của bài nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng. Sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Logistic trên số liệu thu thập từ 330 khách hàng vay đã tìm được 7 nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các QTDND, bao gồm: Kinh nghiệm cửa khách hàng đi vay; Khả năng tài chính của khách hàng vay; Giá trị tài sản bảo đảm; Sử dụng vốn vay; Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng; Kiểm tra, giám sát khoản vay và thu nhập của khách hàng sau khi vay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25249
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.3 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.