Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25301
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng Honda của Imex Trà Vinh
Authors: Lê, Thị Thùy Linh
Trương, Thị Bé Hai
Keywords: Giải pháp
Nâng cao (cải tiến)
Chất lượng dịch vụ
Cửa hàng Honda
Imex Trà Vinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.85-88
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng Honda của Công ty Lương thực Trà Vinh (Imex Trà Vinh). Nghiên cứu ứng dụng mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ SERVPERE với các nghiên cứu trước đó và được thực hiện khảo sát với 175 khách hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, chất lượng dịch vụ được hình thành trên cơ sở 5 nhóm nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng, bao gồm: Phương tiện hữu hình; Sự tin cậy; Sự đảm bảo; Khả năng đáp ứng; và Sự cảm thông.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25301
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.