Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25303
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá rủi ro đến tài nguyên nước mặt do biến đổi khí hậu; Áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi
Tác giả: Bùi, Đức Hiếu
Huỳnh, Thị Lan Hương
Nguyễn, Thị Liễu
Đặng, Quang Thịnh
Bế, Ngọc Diệp
Từ khoá: Rủi ro
Biến đổi khí hậu
Tài nguyên nước mặt
Quảng Ngãi
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 711 .- Tr.1-13
Tóm tắt: Nghiên cứu phương pháp đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu (BĐKH) đến tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Ngãi sẽ phản ánh được tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước ở hiện tại và tương lai. Bài báo trình bày phương pháp đánh giá rủi ro do BĐKH đến tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Ngãi theo cách tiếp cận mới của IPCC với các thành phần tạo nên rủi ro, bao gồm: Hiểm họa (Hazard), Độ phơi lộ (Exposure) và tính dễ bị tổn thương (Vulnerability) trên cơ sở sử dụng mô hình toán và số liệu thống kê tính để tính toán giá trị rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt ở tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả tính toán rủi ro trong thời điểm hiện tại là 0,33 và tương lai theo kịch bản biến đổi khí hậu là 0,35 và được đánh giá ở mức thấp. Kết quả của bài báo có thể làm cơ sở cho công tác quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh Quảng Ngãi và các nội dung liên quan.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25303
ISSN: 2525-2208
Bộ sưu tập: Khí tượng Thủy văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.142.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.