Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25338
Title: Ứng dụng ban đầu hóa xoáy mô phỏng và nghiên cứu cấu trúc bão Mujigae (2015) khi gần bờ và đổ bộ
Authors: Nguyễn, Bình Phong
Nguyễn, Tiến Mạnh
Nguyễn, Xuân Anh
Phạm, Lê Khương
Nguyễn, Đức Nam
Phạm, Xuân Thành
Nguyễn, Văn Hiệp
Keywords: Ban đầu hóa xoáy
Bão
WRF
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 709 .- Tr.1-12
Abstract: Bài báo này ứng dụng sơ đồ hai đầu hóa xoáy động lực với mô hình WRF (Weather Research Forecasting) nghiên cứu ảnh hưởng của địa hình và gió mùa đông bắc tới cấu trúc bão Mujigae (2015). Kết quả cho thấy hai đầu hóa xoáy đã cải thiện đáng kể chất lượng điều kiện ban đầu với kích thước mắt bão và vùng mây trong bão lại thời điểm ban đầu phù hợp với quan trắc. Điều kiện ban đầu được cải thiện giúp mô hình mô phỏng quỹ đạo phù hợp với quan trắc hơn. Phân tích sản phẩm mô hình chạy với hai đầu hóa xoáy cho thấy cấu trúc hoàn lưu bão Mujigae có tính phí đối xứng mạnh với mây và gió mạnh tập trung phía đông và phía bắc của tâm bão.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25338
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.