Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25342
Title: Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Authors: Phạm, Ngọc Hòa
Vũ, Thị Hòa
Keywords: Nền tảng tư tưởng của Đảng
Quan điểm sai trái
Thù địch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 305 .- Tr.37-41
Abstract: Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị rất to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự phát triển của internet, các mạng xã hội; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường đã tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước. Điều đó đã đặt ra những yêu cầu cấp bách đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25342
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.