Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25398
Title: Kinh nghiệm sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp trong tổ chức dạy - học chương cao cấp lý luận chính trị
Authors: Tạ, Thị Đoàn
Keywords: Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị
Giảng viên
Phương pháp giảng dạy tích cực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 303+304 .- Tr.72-79
Abstract: Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: “Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, lấy người học làm trung tâm, người học tham gia tích cực vào quá trình đào tạo; giúp học viên tiếp tục tự học, bổ sung, mở rộng và nâng cao kiến thức, rèn luyện về phương pháp tư duy, khả năng vận dụng giải quyết tình huống thực tiễn”. Điều đó yêu cầu đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo Cao cấp lý luận chính trị phải không ngừng học hỏi, hoàn thiện nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Để đáp ứng mục tiêu chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, mỗi giảng viên lên lớp luôn tìm tòi, sáng tạo vận dụng các phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với thực tiễn của mỗi lớp học viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25398
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.