Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25416
Title: Tác động tích cực của chính sách đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số tới giáo dục tiếng mẹ đẻ cho học sinh Ê-Đê ở Đắk Lắk
Authors: Lê, Quang Trường
Đoàn, Văn Phúc
Keywords: Chính sách ngôn ngữ
Ngôn ngữ dân tộc thiểu số
Giáo dục tiếng mẹ đẻ
Học sinh Ê- Đê
Đắk Lắk
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 8 .- Tr.3-18
Abstract: Bài viết đánh giá những ảnh hưởng tích cực của chính sách đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số về nhận thức, nhu cầu và thái độ của học sinh Êđê ở trường tiểu học và nội trú về ngôn ngữ mẹ đẻ giáo dục tại tỉnh Đắk Lắc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25416
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.25 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.