Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25438
Title: Bàn về khái niệm nhãn hiệu trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 dưới góc độ Luật so sánh
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Nhãn hiệu
Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
Sửa đổi
Bổ sung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 16 .- Tr.20-24
Abstract: Nhãn hiệu là tài sản trí tuệ quý giá của các nhà sản xuất kinh doanh, được gắn lên hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện chức năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các nhà sản xuất kinh doanh khác nhau, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và lựa chọn sử dụng. Khái niệm nhãn hiệu trong Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 được đề cập trong bài viết và một số kiến nghị hoàn thiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25438
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.