Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25464
Title: Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị ở thành phố Đà Nẵng: Khái quát tình hình và giải pháp chủ yếu
Authors: Vũ, Anh Tuấn
Phạm, Thị Ngọc Hà
Keywords: Nghị quyết số 35-NQ/TW
Ở thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 03 .- Tr.52-57
Abstract: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 35 ở thành phố Đà Nẵng Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương khác trong cả nước phải đối mặt với hiện tượng các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ra sức tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận những giá trị của chủ nghĩa xã hội, chống phá công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25464
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.