Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25466
Title: Tổng quan nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Thạch, Văn Chung
Keywords: Bảo hiểm y tế
Chất lượng dịch vụ
Khám chữa bệnh
Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Sự hài lòng của bệnh nhân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 01 .- Tr.49-57
Abstract: Mục tiêu của bài nghiên cứu này là tổng hợp, khái quát hóa các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn 2006-2013, trong đó tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân. Việc khái quát chủ yếu tập trung vào phương pháp nghiên cứu sử dụng và kết quả nghiên cứu chính. Bài viết cung cấp khung lý thuyết tổng quát về các yếu tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bao gồm năm yếu tố thuộc mô hình Servqual và Servperƒ (tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, động cảm, phương tiện hữu hình). Ngoài ra, một số nghiên cứu ở Việt Nam chỉ ra các yếu tố thuộc về thủ tục hành chính, thái độ phục vụ, thời gian chờ đợi, giá cả, hình ảnh, kết quả cung cấp dịch vụ là những yếu có ảnh hưởng nhiều đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, trong đó bao hàm cả dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25466
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.