Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25480
Nhan đề: Kinh tế tri thức và doanh nghiệp: Thách thức về tài chính đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số
Tác giả: Phạm, Minh Hoàng
Nguyễn, Thị Nguyệt
Từ khoá: Chuyển đổi số
Doanh nghiệp công nghiệp
Kinh tế tri thức
Tài chính
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.14-23
Tóm tắt: Nền kinh tế trì thức là nền kinh tế mà trong đó quá trình sản xuất, phân phối và sử dụng tri thức trở thành động lực chính cho tăng trưởng, với đặc trưng của nền kinh tế tri thức là việc ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng như nền tảng công nghệ số. Nghiên cứu làm rõ các khía cạnh của chuyển đổi số tại doanh nghiệp cũng như các thách thức về mặt tài chính mà các doanh nghiệp phải đối diện trong bối cảnh chuyển đổi số. Kết quả nghiên cứu cũng gợi ý cho các doanh nghiệp nên áp dụng số hóa, chuyển đổi ở từng bước, quy mô nhỏ, xem xét các sản phẩm phù hợp với quy mô, đa dạng hóa nguồn tài chính, đồng thời chính sách công cũng cần đổi mới hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi số.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25480
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.