Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2549
Title: Phân tích các yếu tố tác động đến quy mô vay vốn của hộ gia đình khu vực nông thôn mới
Authors: Tô, Ngọc Hưng
Nguyễn, Đức Trung
Keywords: Hộ gia đình
Nông thôn mới
Quy mô vốn vay
Tác động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 60(4) .- Tr.6-12
Abstract: Bài viết tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quy mô vốn vay của hộ gia đình nông thôn Việt Nam. Áp dụng mô hình hồi quy Tobit đối với dữ liệu khảo sát thực trạng tín dụng hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới tại 8 tỉnh thành phố của Việt Nam, nghiên cứu thu được một số kết quả sau: các biến học vấn, thu nhập, tiết kiệm, sản xuất kinh doanh, số lần vay thể hiện mối quan hệ thuận chiều, giúp thúc đẩy lượng vốn vay của hộ; các biến học vấn cao nhất của thành viên trong hộ, nghề nghiệp chính của hộ và một vài đặc trưng vùng miền thể hiện tác động nghịch đối với quy mô vay của hộ. Ngoài ra, không tìm thấy bất kì ảnh hưởng nào của nhân khẩu hộ, giới tính chủ hộ, diện tích đất ở và tình trạng sở hữu đất đối với quy mô vay vốn của của nông hộ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2549
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.