Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25492
Title: Phát triển kinh tế tư nhân của Trung Quốc từ Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay
Authors: Hà, Thị Hồng Vân
Đỗ, Diệu Hương
Keywords: Chính sách phát triển kinh tế tư nhân
Chính sách hỗ trợ thuế
Hỗ trợ khoa học kỹ thuật
Trung Quốc
Phát triển kinh tế tư nhân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.32-46
Abstract: Sự phát triển kinh tế tư nhân Trung Quốc gắn liền với tiến trình cải cách kinh tế mở cửa của nước này. Đến nay, quá trình phát triển kinh tế tư nhân của Trung Quốc đã trải qua ba giai đoạn: giai đoạn khởi đầu (1978-1991), giai đoạn hai (1992-2001) và giai đoạn ba (2002-2019). Giai đoạn ba, cải cách kinh tế tư nhân Trung Quốc bước vào một chương mới. Đặc biệt là, kể từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc (2012) được đánh giá là khoảng thời gian mà kinh tế tư nhân Trung Quốc có những bước phát triển mạnh mẽ. Bài viết phân tích, đánh giá các chủ trương, chính sách khuyến khích sự phát triển kinh tế tư nhân của Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay. Trên cơ sơ đó, bước đầu nêu một số gợi mở cho Việt Nam đối với phát triển kinh tế tư nhân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25492
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.