Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25495
Title: Xây dựng Đảng "là đạo đức, là văn minh" theo quan điểm của Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Văn Yên
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Đạo đức, văn minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05 .- Tr.18-22
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn nêu cao tấm gương đạo đức sáng ngời, hết lòng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, phấn đấu, chăm lo xây dựng Đảng trở thành một đảng "là đạo đức, là văn minh". Những giá trị tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng cho Đảng và dân tộc ta trên con đường phát triển cả hiện tại và tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25495
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.240.72


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.