Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25496
Title: "Lời kêu gọi thi đua ái Quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 70 năm nhìn lại
Authors: Phạm, Hồng Chương
Bùi, Anh Tuấn
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lời kêu gọi Thi đua ái quốc
Phong trào thi đua yêu nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05 .- Tr.23-26
Abstract: Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc" chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước đã triển khai mạnh mẽ và góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng, đưa tới những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25496
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.