Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25497
Title: Công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Hữu Cường
Trịnh, Thị Ngọc Mùi
Keywords: Báo cáo bộ phận
Báo cáo bán niên
Báo cáo giữa niên độ
Công bố thông tin
VAS 28
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.47-61
Abstract: Bài viết đánh giá mức độ công bố thông tin về báo cáo bộ phận và các nhân tố có ảnh hưởng trên cơ sở khảo sát cả báo cáo tài chính năm, bán niên và quý II của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ công bố thông tin về báo cáo bộ phận trên cả ba loại báo cáo tài chính của các công ty niêm yết này chưa cao, trong đó thấp nhất là đối với loại báo cáo tài chính quý II. Từ đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết nhằm góp phần tăng cường tính mình bạch thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25497
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.58 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.