Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25578
Title: Ý nghĩa tác phẩm "Đạo đức Cách mạng" của Hồ Chí Minh trong giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Lê, Văn Hội
Keywords: Chỉnh đốn Đảng
Đạo đức cách mạng
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 302 .- Tr.45-49
Abstract: Bài viết nêu lên tính cấp thiết của việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán hộ, đảng viên thông qua phân tích ý nghĩa tác phẩm “Đạo đức cách mạng’’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1958 từ đó, tác giả đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là chiến sĩ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25578
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.