Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25580
Title: Một số biện pháp thúc đẩy thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Bùi, Thị Long
Keywords: An ninh mạng
Pháp luật
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 302 .- Tr.39-44
Abstract: Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, vấn đề thực hiện pháp luật nói chung và pháp luật về an ninh mạng nói riêng có ý nghĩa quan trọng. Với tư cách là yếu tố điều chỉnh mối quan hệ xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt trong việc đảm bảo an ninh mạng, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích vai trò mạng ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25580
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.