Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25600
Title: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực đất nông nghiệp đến an ninh lương thực của quốc gia tiếp nhận
Authors: Nguyễn, Thị Liên Hoa
La, Hữu Sơn
Keywords: An ninh lương thực
FDI vào đất nông nghiệp
Hiệu ứng "tràn"
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 149 .- Tr.8-23
Abstract: Bài nghiên cứu phân tích tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào đất nông nghiệp đối với an ninh lương thực của các quốc gia tiếp nhận trong giai đoạn 2003-2014. Bằng việc sử dụng dữ liệu của 67 quốc gia đang phát triển với phương pháp ước lượng CMP (Conditional mixed- process), kết quả nghiên cứu cho thấy, tồn tại tác động của FDI vào đất nông nghiệp đến an ninh lương thực của quốc gia tiếp nhận đầu tư. Tác động này khác nhau tùy theo đặc điểm của quốc gia đầu tư: dòng vốn FDI vào đất nông nghiệp của các nhà đầu tư từ các quốc gia phát triển có ảnh hưởng tích cực đến an ninh lương thực, trong khi các dòng vốn FDI vào đất của các nhà đầu tư từ các quốc gia đang phát triển đã ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh lương thực thông qua việc giảm đất canh tác và còn kèm theo tác động tiêu cực của hiệu; ứng "tràn".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25600
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.220.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.