Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25609
Title: Bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán bằng biện pháp dân sự - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Phương Thảo
Keywords: Biện pháp dân sự
Kinh nghiệm quốc tế
Thị trường chứng khoán
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 11 .- Tr.17-23,29
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích về bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán bằng biện pháp dân sự - kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25609
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.05 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.243.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.