Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25635
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống của nhân dân
Authors: Lê, Văn Kiện
Keywords: Chăm lo đời sống của nhân dân
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 302 .- Tr.3-9,16
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống của nhân dân là tư tưởng lớn, chứa đựng tính nhân văn, khoa học và thực tiễn cao. Chăm lo đời sống của nhân dân theo quan điểm của Hồ Chi Minh chính là làm cho nhân dân được thực hiện nghĩa vụ và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi chính đáng của mình trong một xã hội tiến bộ, công bằng, để nhân dân thực sự là người chủ trong xã hội mới. Thấm nhuần tư tưởng đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã cụ thể hóa thành những đường lối, chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện thành công nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần tạo động lực mới cho cách mạng Việt Nam, nhất là trong điều kiện hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25635
ISSN: 1868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.