Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25635
Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống của nhân dân
Tác giả: Lê, Văn Kiện
Từ khoá: Chăm lo đời sống của nhân dân
Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 302 .- Tr.3-9,16
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống của nhân dân là tư tưởng lớn, chứa đựng tính nhân văn, khoa học và thực tiễn cao. Chăm lo đời sống của nhân dân theo quan điểm của Hồ Chi Minh chính là làm cho nhân dân được thực hiện nghĩa vụ và thụ hưởng đầy đủ quyền lợi chính đáng của mình trong một xã hội tiến bộ, công bằng, để nhân dân thực sự là người chủ trong xã hội mới. Thấm nhuần tư tưởng đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã cụ thể hóa thành những đường lối, chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện thành công nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần tạo động lực mới cho cách mạng Việt Nam, nhất là trong điều kiện hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25635
ISSN: 1868-3492
Bộ sưu tập: Giáo dục Lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.