Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25678
Title: Ảnh hưởng của tiền lương tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp vừa vừa nhỏ tại Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa thương mại (Phần 2)
Authors: Cao, Thị Hồng Vinh
Nguyễn, Thị Ngân Hà
Phạm, Thị Hồng Diên
Vũ, Thị Hạnh
Phạm, Thị Minh Thuỷ
Keywords: Ảnh hưởng
Tiền lương
Tới kết quả hoạt động
Doanh nghiệp vừa vừa nhỏ
Tại Việt Nam
Trong bối cảnh
Tự do hóa thương mại (Phần 2)
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 551 .- Tr.19-22
Abstract: Sử dụng dữ liệu bảng được thu thập từ 519 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn 2011-2015 và áp dụng mô hình tác động cố định, nghiên cứu làm rõ ảnh hưởng của mức tiền lương công nhân viên lên hiệu suất công ty. Nhìn chung, sau khi kiểm soát các đặc tính của doanh nghiệp như quy mô, tuổi và mạng lưới khách hàng, sử dụng lợi nhuận ròng làm đại diện (proxy), chúng tôi đã tìm ra một mối quan hệ thuận chiều và có ý nghĩa thống kê giữa tiền lương và lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mối quan hệ này tồn tại ngay cả khi có sự hiện diện của phúc lợi bổ sung ngoài lương và trên cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25678
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
895.36 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.