Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25679
Title: Hấp thụ các ion kim loại Cu2+, Cd2+ và Pb2+ bằng nano chitosan chế tạo từ chitosan cắt mạch bằng bức xạ Co-60
Authors: Lê, Xuân Cường
Nguyễn, Trọng Hoành Phong
Nguyễn, Duy Hạng
Lê, Văn Toàn
Nguyễn, Tấn Mân
Lê, Ngọc Chung
Keywords: Cắt mạch bức xạ
Hấp thụ
Ion kim loại
N-CTS
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(01) .-Tr.76-80
Abstract: Chitosan khối lượng phân tử thấp được tạo ra bằng kỹ thuật chiếu xạ gam ma Co-60. Hạt nano chitosan (N-CTS) được điều chế từ chitosan khối lượng phân tử thấp bằng kỹ thuật tạo gel ion hóa với tác nhân tạo liên kết ngang natri tripolyphotphat (TPP). Các thông số ảnh hưởng đến kích thước hạt như hàm lượng chitosan, khối lượng phân tử của chitosan và nồng độ TPP sử dụng cũng được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, khối lượng phân tử của chitosan càng thấp tạo ra hạt N-CTS có kích thước càng nhỏ. Các đặc trưng của N-CTS được xác định bằng phổ hồng ngoại chuỗi Fourier (FT-IR), phân tích nhiệt quét vi sai (DSC), tán xạ ánh sáng động (DLS) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Khả năng hấp thụ các ion kim loại Cu2+, Cd2+ và Pb2+ của N-CTS đã được khảo sát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25679
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.