Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25736
Title: Sinh trưởng hệ sợi và hình thành quả thể của nấm sò vua Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) chủng E2
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thùy
Ngô, Xuân Nghiễn
Lê, Văn Vẻ
Nguyễn, Thị Luyện
Nguyễn, Thị Huyền Trang
Phan, Thu Huyền
Keywords: Hệ sợi
Lõi ngô
Mùn cưa
Nấm sò vua
Sự hình thành quả thể
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(07) .-Tr.38-44
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của một số nhân tố đến sự sinh trưởng hệ sợi, hình thành và phát triển quả thể nấm sò vua chủng E2. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chủng E2 có thể sinh trưởng tốt trên môi trường PGA cải tiến có pH từ 5 đến 12. Môi trường nuôi cấy thuần khiết tối ưu cho hệ sợi nấm sò vua sinh trưởng là môi trường PGA có bổ sung cao nấm men. Trong 5 môi trường nhân giống cấp 2 thử nghiệm, MT1 (99% thóc luộc + 1% CaCO3 ) là môi trường cho hệ sợi sinh trưởng tốt nhất với tốc độ là 6,14 mm/ngày. Chủng E2 có thể hình thành mầm và phát triển quả thể ở cả 5 giá thể nuôi trồng. Trong đó, GT3 (59% mùn cưa + 20% lõi ngô + 20% cám mạch + 1% CaCO3 ), GT2 (79% lõi ngô + 20% cám mạch + 1% CaCO3 ) và GT1 (79% mùn cưa + 20% cám mạch + 1% CaCO3 ) cho năng suất sinh học cao lần lượt là 54,37%, 51,84% và 48,85%.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25736
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.