Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25751
Title: Sản xuất bio-oil từ rơm và bã mía trên hệ thống nhiệt phân nhanh công suất 5 kg nguyên liệu/giờ
Authors: Nguyễn, Hữu Lương
Dương, Thanh Long
Đặng, Ngọc Lương
Nguyễn, Huỳnh Hưng Mỹ
Huỳnh, Minh Thuận
Lê, Dương Hải
Keywords: Bã mía
Bio-oil
Nhiệt phân nhanh
Rơm
Sinh khối
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(11) .-Tr.29-33
Abstract: Việt Nam có nguồn sinh khối dồi dào và ổn định. Công nghệ nhiệt phân nhanh được xem là một trong những công nghệ có khả năng chuyển hóa hiệu quả sinh khối thành sản phẩm lỏng (bio-oil). Quá trình nhiệt phân nhanh rơm và bã mía đã được thực hiện trên hệ thống pilot nhiệt phân nhanh công suất 5 kg/giờ. Ảnh hưởng của các thông số nhiệt độ, lưu lượng khí và kích thước nguyên liệu đến hiệu suất tạo bio-oil được khảo sát. Điều kiện nhiệt phân nhanh tối ưu cho hai loại nguyên liệu khảo sát đã được xác định: nhiệt độ 5000 C, lưu lượng khí 66 lít/phút và kích thước nguyên liệu 0,5-1,0 mm. Hiệu suất bio-oil thu được cao nhất từ các nguyên liệu rơm và bã mía trong khoảng giá trị khảo sát lần lượt là 55,1 và 69,3% khối lượng (%kl). Chất lượng sản phẩm bio-oil thu được đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu sinh học sản xuất từ quá trình nhiệt phân dùng làm nhiên liệu đốt lò của Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn ASTM D7544-12. Tùy theo quy mô công suất triển khai, sản phẩm bio-oil có thể được sử dụng hiệu quả theo định hướng làm nhiên liệu thay thế hay nguyên liệu cho sản xuất hóa dầu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25751
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.220.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.