Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25779
Nhan đề: Xây dựng nông thôn mới bước phát triển nhận thức của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Tác giả: Nguyễn, Anh Cường
Từ khoá: Chủ trương của Đảng
Nông thôn mới
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05 .- Tr.42-48
Tóm tắt: Hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng đã ngày càng hoàn thiện đường lối về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó đặc biệt là tư duy xây dựng nông thôn mới nằm trong tổng thế mối quan hệ hữu cơ, gắn bó của vấn đề "tam nông". Những nội dung được phân tích và trình bày trong bài viết góp phần làm rõ những chuyển biến nhận thức của Đảng với những nội dung ngày càng cụ thể và tường minh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25779
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.