Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25779
Title: Xây dựng nông thôn mới bước phát triển nhận thức của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Authors: Nguyễn, Anh Cường
Keywords: Chủ trương của Đảng
Nông thôn mới
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05 .- Tr.42-48
Abstract: Hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, Đảng đã ngày càng hoàn thiện đường lối về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó đặc biệt là tư duy xây dựng nông thôn mới nằm trong tổng thế mối quan hệ hữu cơ, gắn bó của vấn đề "tam nông". Những nội dung được phân tích và trình bày trong bài viết góp phần làm rõ những chuyển biến nhận thức của Đảng với những nội dung ngày càng cụ thể và tường minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25779
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.