Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25785
Title: Khẳng định tính đúng đắn những luận điểm của Các Mác và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Lý luận Mác
Vận dụng
Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05 .- Tr.53-59
Abstract: Hiện nay, có những ý kiến của các thế lực thù địch cho rằng nhiều quan điểm lý luận Mác đã lỗi thời. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Bởi mặc dù lịch sử thế giới đã có nhiều đổi thay, nhưng lý luận Mác trải qua hơn 170 năm, vẫn có giá trị hiện hữu và tiếp tục phát triển, vì bản chất lý luận Mác vẫn hoàn toàn đúng đắn, hơn nữa luôn luôn được bổ sung, phát triển bởi những người mácxít chân chính. Từ C.Mác đến Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước tiến dài và chính những bước tiến đó đã góp phần tích cực bổ sung, làm phong phú thêm lý luận của C.Mác. Sự phát triển của dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo, là một minh chứng hùng hồn cho sức sống của lý luận Mác.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25785
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.