Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25815
Title: Sức mạnh chính trị, tinh thần - nhân tố cơ bản góp phần quyết định chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, năm 1954
Authors: Nguyễn, Đình Bắc
Keywords: Sức mạnh chính trị, tinh thần
Chiến thắng Điện Biên Phủ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05 .- Tr.85-89
Abstract: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Trong đó, sức mạnh chính trị-tinh thần của quân đội và nhân dân ta là một trong những nhân tố cơ bản, là cội nguồn và động lực nhân lên sức mạnh góp phần quyết định thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Sự thống nhất về tinh thần và chính trị của nhân dân và quân đội xung quanh Đảng và Chính phủ đã giúp chúng tôi vượt qua những thử thách, khó khăn không thể tưởng tượng được và tạo ra những điều kiện về chính trị, kinh tế và quân sự để chiến thắng".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25815
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.