Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25844
Title: Sự sẵn sàng và khả năng chi trả cho dịch vụ khám chẩn đoán bệnh từ xa (telemedicine) của người dân Tỉnh Thái Bình năm 2018 và một số yếu tố liên quan
Authors: Nguyễn, Thị Thu Dung
Phạm, Văn Dịu
Lưu, Ngọc Minh
Nguyễn, Đình Trọng
Trần, Thị Nết
Nguyễn, Văn Dương
Nguyễn, Quang Huy
Đỗ, Thị Thanh Toàn
Đinh, Thái Sơn
Nguyễn, Hương Thảo
Nguyễn, Thị Thu Trang
Hoàng, Thị Ngọc Anh
Lưu, Ngọc Hoạt
Phạm, Văn Bản
Keywords: Mức sẵn sàng chỉ trả
Yếu tố liên quan
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.192-201
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu mô tả sự sẵn sàng và khả năng chỉ trả cho dịch vụ Y tế từ xa của người dân tỉnh Thái Bình năm 2018 và xác định một số yếu tố liên quan đến sự sẵn sàng và khả năng chi trả cho dịch vụ Y tế từ xa. Nghiên cứu mô tả cắt ngang 1020 chủ hộ tại tỉnh Thái Bình từ tháng 5 năm 2018 tới tháng 9 năm 2019. Phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn được sử dụng để lựa chọn đối tượng tham gia vào nghiên cứu. Các biến số về đặc điểm nhân khẩu học, sự sẵn sàng, và khả năng chi trả cho dịch vụ y tế từ xa của đối tượng nghiên cứu được thu thập. Đa phần đối tượng nghiên cứu sẵn sàng chi trả cho một lần sử dụng dịch vụ Y tế từ xa, chỉ có 5% đối tượng nghiên cứu không sẵn sàng chi trả, tuy nhiên phần lớn nguời dân chỉ có khả năng chi trả với mức dưới 1,5 triệu đông. Những yếu tố liên quan đến khả năng chi trả của đối tượng nghiên cứu là vị trí của đối tượng nghiên cứu trong gia đình và thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu góp phần giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra chiến lược và các dịch vụ y tế trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25844
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.