Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25845
Title: Một số vấn đề về quản lý phát triển đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Đoàn, Minh Huấn
Keywords: Vấn đề về quản lý phát triển đô thị
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 941 .- Tr.45-53
Abstract: Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị hạng đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là động lực, đầu tàu, có sức thu hút và lan tỏa đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, trong những năm đổi mới, Trung ương đã có một số chủ trương phân cấp quản lý, tạo cơ chế tự chủ thoáng rộng hơn trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25845
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.