Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25845
Nhan đề: Một số vấn đề về quản lý phát triển đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Tác giả: Đoàn, Minh Huấn
Từ khoá: Vấn đề về quản lý phát triển đô thị
Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 941 .- Tr.45-53
Tóm tắt: Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị hạng đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là động lực, đầu tàu, có sức thu hút và lan tỏa đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, trong những năm đổi mới, Trung ương đã có một số chủ trương phân cấp quản lý, tạo cơ chế tự chủ thoáng rộng hơn trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phát triển.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25845
ISSN: 0866-7276
Bộ sưu tập: Cộng sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.