Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25853
Title: Kết quả bước đầu triển khai hệ thống báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí giai đoạn 2013 – 2018
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Trần, Viết Tiệp
Nguyễn, Thị Trang Nhung
Keywords: Báo cáo sự cố y khoa
Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí
Hệ thống báo cáo sự cố
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 123, Số 07 .- Tr.172-180
Abstract: Nghiên cứu này mô tả phân bổ sự cố y khoa được nhân viên y tế bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí báo cáo trong giai đoạn triển khai hệ thống báo cáo sự cố (2013 - 2018). Kết quả cho thấy trong 6 năm có 2311 sự cố y khoa được báo cáo. Số sự báo cáo tăng lên từ 1 năm 2013 lên 1380 năm 2018. Trong đó 99,6% là báo cáo tự nguyện và 99% là báo cáo sự cố đã xảy ra. Số sự cố được báo cáo bởi điều dưỡng là cao nhất (67,9%). Tỷ lệ báo cáo bằng phần mềm chung là 80,3%. Tỷ lệ sự cố được báo cáo trong vòng 24h tăng lên từ 33,3% năm 2015 lên 84,25% năm 2018. Sự cố y khoa nhóm các tình huống gây tổn thương nhẹ được báo cáo cao nhất, chiếm 67,2% tổng số báo cáo. Sau khi bệnh viện triển khai các biện pháp hỗ trợ, kiện toàn hệ thống và trang bị phần mềm báo cáo, xây dựng cơ chế khuyến khích, và tạo môi trường an toàn sẵn sàng chia sẻ thông tin đã thúc đẩy nhân viên tự nguyện báo cáo sự cố.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25853
ISSN: 2354-080X
Appears in Collections:Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.