Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25854
Title: Vai trò của thể chế đối với thực hiện bình đẳng giới trong chính trị ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Tố Uyên
Keywords: Thể chế
Bình đẳng
Chính trị
Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 941 .- Tr.71-76
Abstract: Thể chế quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Thể chế có tác động thúc đẩy hoặc gây ra rào cản cho việc thực hiện bình đẳng giới nói chung, bình đắng giới trong chính trị nói riêng. Do đó, cần có sự xem xét đánh giá tác động từ thể chế đối với thực hiện bình đẳng giới về chính trị để Việt Nam có thể tiếp cận và thực hiện tốt nhất các mục tiêu phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai; nâng cao vai trò của phụ nữ trong tham chính và phát triển đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25854
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.33.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.