Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25881
Title: Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của một số cao chiết giun đất
Authors: TS. Trần, Thanh Mến
Nguyễn, Thị Huyền Anh
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này nhằm định lượng polyphenol và khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết ethanol từ bốn mẫu giun đất Metaphire posthuma Vaillant, 1868, Metaphire bahli Gates, 1945, Amynthas polychaetiferus Thai, 1984 và Lampito mauritii Kinberg, 1867. Kết quả cho thấy cao chiết ethanol của bốn loài giun đất đều có khả năng kháng oxy hóa in vitro ở cả bốn phương pháp khảo sát là ABTS (2,2-azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid), DPPH (2,2-diphenyl-1 picrylhydrazyl), phosphomolybdenum và RP (reducing power). Cao chiết ethanol từ giun Metaphire posthuma Vaillant, 1868 có khả năng kháng oxy hóa tốt hơn so với ba loại cao chiết giun đất còn lại, với các giá trị EC50 (effective concentration of 50%) và Abs0,5 (absorbance) của các phương pháp DPPH, ABTS, phosphomolybdenum và RP lần lược là 1533 ± 28 µg/mL, 328,50 ± 8,10 µg/mL, 529,95 ± 8,26 µg/mL và 127,82 ± 5,68 µg/mL. Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận cao chiết ethanol của bốn loài giun đất Metaphire posthuma Vaillant, 1868, Metaphire bahli Gates, 1945, Amynthas polychaetiferus Thai, 1984 và Lampito mauritii Kinberg, 1867 đều có chứa các chất thuộc nhóm polyphenol với hàm lượng lần lượt là 22,36 mg GAE/g cao chiết, 21,83 mg GAE/g cao chiết, 22,72 mg GAE/g cao chiết và 32,44 mg GAE/g cao chiết. Đây là nhóm chất đã được nghiên cứu và chứng minh là có hoạt tính kháng oxy hóa tốt. Từ những kết quả khảo sát chứng minh rằng giun đất là động vật có nhiều tiềm năng trong nghiên cứu về các hợp chất có hoạt tính kháng oxy hóa.
Description: 70tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25881
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.220.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.