Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25882
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới
Authors: Đinh, Thị Bích Ngọc
Mai, Thị Lan
Keywords: Tư tưởng quan điểm của Hồ Chí Minh
Hợp tác quốc tế
Đảng Cộng sản
Thời kỳ đổi mớ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.32-35
Abstract: Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế được hình thành từ rất sớm trong quá trình hoạt động cách mạng của Người. Đến nay, quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng và Nhà nước trong việc đề ra những chủ trương, chính sach về hợp tác quốc tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25882
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
593.01 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.