Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25882
Nhan đề: Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới
Tác giả: Đinh, Thị Bích Ngọc
Mai, Thị Lan
Từ khoá: Tư tưởng quan điểm của Hồ Chí Minh
Hợp tác quốc tế
Đảng Cộng sản
Thời kỳ đổi mớ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.32-35
Tóm tắt: Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế được hình thành từ rất sớm trong quá trình hoạt động cách mạng của Người. Đến nay, quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng và Nhà nước trong việc đề ra những chủ trương, chính sach về hợp tác quốc tế.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25882
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
593.01 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.