Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25917
Title: Vai trò của các nông trường Quân đội ở miền Bắc Việt Nam, giai đoạn 1955-1960
Authors: Phạm, Thị Vượng
Keywords: Nông trường quân đội miền Bắc
Vai trò
Giai đoạn 1955-1960
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.64-69
Abstract: Thực hiện chuyển một bộ phận lực lượng bộ đội sang làm kinh tế, thành lập ra các nông trường quân đội những năm đầu sau khi hoà bình lập lại ở miền Bắc đã có những đóng góp quan trọng đối với khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế-xã hội miền Bắc giai đoạn 1955-1960; đồng thời để lại những kinh nghiệm cho việc kết hợp phát triển kinh tế và quốc phòng trong điều kiện mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25917
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.