Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25917
Nhan đề: Vai trò của các nông trường Quân đội ở miền Bắc Việt Nam, giai đoạn 1955-1960
Tác giả: Phạm, Thị Vượng
Từ khoá: Nông trường quân đội miền Bắc
Vai trò
Giai đoạn 1955-1960
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.64-69
Tóm tắt: Thực hiện chuyển một bộ phận lực lượng bộ đội sang làm kinh tế, thành lập ra các nông trường quân đội những năm đầu sau khi hoà bình lập lại ở miền Bắc đã có những đóng góp quan trọng đối với khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế-xã hội miền Bắc giai đoạn 1955-1960; đồng thời để lại những kinh nghiệm cho việc kết hợp phát triển kinh tế và quốc phòng trong điều kiện mới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25917
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.